Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä Helsingin kansallisen kaupunkipuiston esiselvityksen sekä sen perusteella käynnistää toimenpiteet vaihtoehdon Nyky+ (Helsingin kaupunkipuisto) pohjalta. Vaihtoehto turvaa Helsingin kulttuuri-, maisema-, luonto- ja virkistysarvojen säilyttämisen ja varmistaa niiden kehittämisedellytykset kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti ja kaupungin kokonaisedun kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Jatkotoimien toteutus ja seuranta ohjelmoidaan toi- mintasuunnitelmissa ja talousarvion kautta vuodesta 2021 alkaen. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää, että kaupunki ryhtyy valmistelemaan Kansallisen kaupunkipuiston perustamista ilmeisimpien alueiden, Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston idea on korostaa erityisesti luontaisesti uusiutu- vien kaupunkimetsien, mutta myös historiallisesti muokkaantuneiden perinneympäristöjen ja merellisyyden merkitystä luonnon monimuotoi- suuden, virkistymisen ja kulttuuriarvojen kannalta. Kansallisen kaupun- kipuiston täydentämistä tarkastellaan tarvittaessa jatkossa muuhun kaavoitukseen, luontokartoitukseen ja virkistysalueiden suunnitteluun sisältyen. Kansallisen kaupunkipuiston käynnistysvaiheen valmistelutyö ei saa viedä resursseja viheralueiden kehittämistyöltä muualta kaupungin alueelta. Kansallisen kaupunkipuiston ja Nyky plus –vaihtoehtoon liittyvän muun valmistelun yhteisenä tavoitteena on luoda verkostomainen kokonaisuus, joka ulottuu koko kaupungin alueelle, myös esikaupunkien ympäristöihin.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupunkipuiston merkitystä, asemaa ja imagoa vahvistetaan. Helsingin kaupunkipuistolle perustetaan oma suunnittelutiimi ja nimetään projektipäällikkö vuodesta 2021 alkaen. Helsingin kaupunkipuiston jatkosuunnittelu suunnataan koko kaupungin alueelle huomioiden myös esikaupunkialueet.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi vuorovaikutuspilotin loppuraportin ja kaupunkilaisille suunnatun Helsingin kansallisen

 

 

KKPH seikat facebookissa

KKPH!-liike:

Muutama tärkeä seikka kaupunkiympäristölautakunnan 26.5.2020 tekemään myönteiseen esitykseen Helsingin kkp:n perustamisesta

– Lautakuntapäätöksen tarkentaminen uuden Helsingin kansallisen kaupunkipuiston rajauksen ja käytetyn terminologian suhteen.

– Kansallisen kaupunkipuiston tulevaisuudessa tapahtuvan laajennuspolun täsmentäminen ja kirjaaminen päätökseen: ensin Helsinki-puisto, sitten Itä-Helsingin kulttuuripuisto ja kolmanneksi muiden kaupungin vihersormien tarkastelu soveltuvin osin.

– Nyky Plussa -hankekuvauksen linjaaminen tarkennettuna sekä erityisesti myös kulttuuri-ja perinneympäristöjen hoidon huomioiminen resursseja kohdennettaessa.

– KKP:n ja Nyky Plussan keskinäisen suhteen määritteleminen sekä puistokokonaisuuksien konseptien, nimitysten että osoitettavien resurssien suhteen.