Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike esittää, että kansallinen kaupunkipuiston perustamisselvitystyö otetaan huomioon rinnakkaisena ja yhtäaikaisena prosessina yleiskaavan toteuttamisessa jo heti alkuvaiheessa sen ensimmäisellä toteutusjaksolla 2018 – 2030.
KKPH!-liike lähetti ehdotuksensa sunnuntaina 10.12.2017 kaikille kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille ja varajäsenille. Yleiskaavan toteuttamisohjelmaa käsitellään lautakunnassa tiistaina 12.12.

Alla KKPH!-ehdotus kokonaisuudessaan:

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! –verkosto toivoo kohteliaimmin, että seuraavassa lautakunnan kokouksessa ottaisitte huomioon valmisteilla olevan kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen päättäessänne yleiskaavan toteuttamisohjelmasta:

– Valtuusto päätti helmikuussa yksimielisesti kansallisen kaupunkipuiston perustamista koskevan selvityksen tekemisestä ja sama asia kirjattiin sekä uuteen strategiaan vuosille 2017-2021 että talousarvioon 2018 ja taloussuunnitelmaan 2018-2021. Tämä selvitystyö on käynnistynyt kuluvan vuoden aikana vauhdikkaasti asukkaiden osallisuuspilotin myötä laajana valmisteluprosessina yhteistyössä kaupungin edustajien kanssa. KKPH!-verkosto kiittää kaupunkia jo tässä vaiheessa erinomaisesta yhteistyöstä.

– Perustamisselvitys valmistuu tällä valtuustokaudella ja näin ollen se tulee ottaa huomioon rinnakkaisena ja yhtäaikaisena prosessina yleiskaavan toteuttamisessa jo heti alkuvaiheessa sen ensimmäisellä toteutusjaksolla 2018 – 2030. Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa ja sitä seuraavassa asemakaavoituksessa tulee ottaa huomioon kaupunkipuiston perustamisselvityksessä esiin nousseet tulokset.  Mielestämme nämä seikat tulee sisällyttää ensi tiistaina käsittelyssänne olevassa asiassa sekä varsinaiseen päätöskohtaan että toteuttamisohjelman tekstiin sekä liite 1:n uudeksi tarkastelunäkökulmaksi viherstrategian rinnalla.
(tarkemmat ehdotukset tekstiin alla).

– Lisäksi toivomme, että lautakunta varaisi lisäaikaa toteuttamisohjelman laadintaan niin, että lautakunnalla on mahdollisuus ottaa huomioon kansallisen kaupunkipuisto -hankkeessa esille nousevat asiat ja yleiskaavaan liittyvät hallinto-oikeuden päätökset.

Esittelyssä olevan päätöstekstin täydennykseksi toivotaan lisättäväksi kohta:

”Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää, että yleiskaavan toteuttamisohjelmassa otetaan huomioon kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen tulokset ja sen edellyttämät täsmennykset asemakaavoitukseen ja hoitosuunnitelman toteuttamiseen taloussuunnittelukaudella 2018-2021”.

Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa tulee lisäksi todeta tämä perustamisselvitys useassa kohdassa, kuten kohdassa 1.1 Jo valmisteilla olevat hankkeet, kohdassa 2.1 ensimmäisen vaiheen suunnittelu, ja kohdassa 2.4 Yleiskaavan toteuttamisohjelma vastaa strategian tavoitteisiin. Tähän viimeiseen kohtaan tulee sisällyttää kansallisen kaupunkipuiston suunnitteluprosessi omana kappaleenaan kuvaten perustamisselvityksen sisältöä ja vaiheistusta yleiskaavan toteuttamisohjelman rinnalla ja sen kanssa koordinoituna.

Liite 1: Aluekokonaisuudet ja tarkastelunäkökulmat –dokumenttiin tulee lisätä tekstiä useaan kohtaan kansallisesta kaupunkipuistosta. Sivulle 7 lisätään oma kappaleensa kansallisesta kaupunkipuistosta ja lisätä sivulla 8 olevaan toiseen kappaleeseen tämä käynnissä olevan kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen ohjausryhmä, työryhmät, työpajat ja asukasosallistuminen siten, että niistä muodostuu myös oma tarkastelunäkökulmansa (lukuun 2. Tarkastelunäkökulmat).

Tällöin luvun 2.12 sisälle tulee kirjata omana alalukunaan Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen tai sitten kirjata siitä oma lukunsa ennen lukua 2.13 ja 2.14 ja todeta samalla, että siitä tehdään erikseen päätös tällä valtuustokaudella. Tämä on tarpeellista myös sen vuoksi, että lain edellyttämät kriteerit kansalliselle kaupunkipuistolle edellyttävät yhtenäistä aluekokonaisuutta sisältäen luonnonalueita, puistoja, kulttuuriympäristöjä sekä rakennushistoriallisesti arvokkaita alueita, jolloin se sisältää myös erityisesti suojeltuja alueita ja kohteita.